தங்கள் பள்ளியின் செய்திகள்/நிகழ்வுகள் இந்த தளத்தில் இடம்பெற செய்தி மற்றும் புகைப்படங்களை krishnan.pmv@gmail.com என்ற இ-மெயில் முகவரிக்கு அனுப்பலாம்.பிற மாவட்ட பள்ளிகளும் அனுப்பலாம்.

VETRI NAMATHE VIZHA -

GJf;Nfhl;il>br.21-
GJf;Nfhl;il khtl;lj;jpy; muR kw;Wk;  muR cjtp ngWk; gs;spfspy; gj;jhk; tFg;Gg;gbf;Fk; khzth;fSf;F gs;spf;fy;tpj;Jiwapd; rhh;gpy; ntw;wp ekNj rpwg;Gf;ifNaL toq;Fk; tpoh> gs;spfSf;F muR <L nra;J toq;fpa rpwg;Gf;fl;lzj;jpw;fhd fhNrhiy toq;Fk; epfo;r;rp> khtl;l mstpy; fy;tp tsh;r;rpapy;  rpwg;gplk; ngw;w 4 gs;spfSf;F nuhf;fg;ghpR toq;Fk; epfo;r;rp Mfpa Kg;ngUk;  tpoh mUs;kpF gpufjk;ghs; muRNky;epiyg;gs;sp tshfj;jpy; cs;s Njh;Tf;$l muq;fpy; eilngw;wJ.   epfo;r;rpapy; rpwg;G miog;ghsuhf khtl;l Ml;rpj;jiyth; jpU nr.kNdhfud; ,.M.g mth;fs; fye;Jnfhz;L gj;jhk; tFg;G muR nghJj;Njh;T vOJk; khzth;fSf;F ghl thhpahf ntw;wp ekNj rpwg;Gf;ifNaLfis toq;fpAk;> khzth;fs; gs;spf;F nrYj;jNtz;ba rpwg;G fl;lzj;njhifahd 1NfhbNa 7yl;rj;J 88 Mapuj;J 63 &ghia muNr <L nra;J toq;fpajw;fhd fhNrhiyapid gs;spfSf;F toq;fpAk;> fy;tp tsh;r;rpapy; rpwg;gplk; ngw;w kwklf;fp murpdh; Nky;epiyg;gs;sp> Nghrk;gl;b muR cah;epiyg;gs;sp> xzhq;Fb Cuhl;rp xd;wpa eLepiyg;gs;sp> guk;g+h; Cuhl;rp xd;wpa njhlf;fg;gs;sp Mfpa 4 gs;spfSf;F & 2yl;rj;J 50 Mapuj;jpw;fhd nuhf;f ghprpw;fhd fhNrhiyapid toq;fpAk;> ntw;wp ekNj rpwg;Gf;ifNaLfis jahh; nra;J toq;fpa Gutyh;fis ghuhl;bAk;> khepy mstpyhd mwptpay; fz;fhl;rpapy; 2-k; ,lj;jpy; ntw;wp ngw;W Njrpa mstpyhd mwptpay; fz;fhl;rpf;F jFjpg;ngw;Ws;s xj;ijg;Gypf;FbapUg;G murpdh; cah;epiyg;gs;sp> khepymstpyhd mwptpay; fz;fhl;rpapy; njd;dpe;jpa mstpyhd mwptpay; fz;fhl;rpf;F Njh;T ngw;w nghd;Ngj;jp murpdh; cah;epiyg;gs;sp> khepy mstpyhd mwptpay; fl;Liug;Nghl;bapy; ntw;wp ngw;w kUjhe;jis murpdh; Nky;epiyg;gs;sp> Mfpa gs;spfspd; khzth;fis ghuhl;bAk;> tho;;j;jpAk;> tpoh jiyikAiu Mw;wp   NgRk;NghJ $wpajhtJ> fle;j Mz;L ntw;wp ekNj rpwg;Gf;ifNaLfis jahh; nra;J toq;fpa jdpahh; fy;tp epWtdj;jhiuAk;> ,e;j rpwg;Gf;ifNaLfis gad;gLj;jp fle;j Mz;L muR nghJj;Njh;tpy; Njh;r;rp tpOf;fhl;bid cah;j;jpf;fhl;ba gs;spfspd; jiyikahrphpah;fSf;Fk;> Mrphpah;fSf;Fk; khtl;l eph;thfj;jpd; rhh;gpy; ghuhl;Ljiy njhptpj;Jf;nfhs;fpNwd;. mNj Nghy ,e;j Mz;Lk; khtl;l gs;spf;fy;tpj;Jiwapd; jPtpu Kaw;rpahy; ntw;wp ekNj rpwg;Gf;ifNaLfis jahh; nra;J toq;fpaikf;fhf jdpahh; fy;tp epWtdj;jhh;fSf;F ghuhl;LjiyAk;> ed;wpapidAk; njhptpj;Jf;nfhs;fpNwd;. khzth;fspd; vz;zq;fs; fhl;lhw;W nts;sk; Nghy; ,Uf;Fk;. ,j;jifa khzth;fspd; vz;zq;fisAk;> rpe;jidfisAk;> xOq;Fg;gLj;jp. newpg;gLj;jp> ,e;j rpwg;Gf;ifNaLfs; %yk; ed;F gapw;rp mspj;J ,e;j fy;tp Mz;by; muR nghJj;Njh;tpy; GJf;Nfhl;il khtl;lk;> khepy mstpy; rhjid gilj;jpl ghLghLkhW gs;spfspd; jiyikahrphpah;fs;> Mrphpah;fis Nfl;Lf;nfhs;fpNwd;. khzth;fs; ey;y gz;ghsh;fshfTk;> newpahsh;fshfTk;. xOf;frPyh;fshfTk; cUthf;fg;glNtz;Lk;. ey;y khzth;fs; ,e;j ehl;bd; nrhj;J vd;gjhy; khzth;fspd; ngw;Nwhh;fs;> gs;spfspd; jiyikahrphpah;fs;> Mrphpah;fs; MfpNahh; xUq;fpize;J nray;gl;L mth;fis ey;Nyhh;fshf cUthf;fpl ghLgLkhW Nfl;Lf;nfhs;fpNwd;. ,e;j fy;tp Mz;by; GJf;Nfhl;il khtl;lj;jpy; muR nghJj;Njh;tpy; %d;W@ ,lq;fis ngWk; khzth;fSf;F vd;Dila nrhe;j nrytpy; ghpRfs; toq;fg;gLk; vd;gijAk; njhptpj;Jf;nfhs;fpNwd;.,t;thW mth; Ngrpdhh;.  ,e;epfo;r;rpapy; midtUf;Fk; fy;tp ,af;f $Ljy; Kjd;ikf;fy;tp mYtyh; jpUkjp. k.f.nr.Rgh\pdp>    GJf;Nfhl;il khtl;lf;fy;tp mYtyh;  jpU. nt.uhkr;re;jpud;>  khtl;l njhlf;ff;fy;tp mYtyh; jpU. c. gukrptk;> GJf;Nfhl;il 35-tJ efh;kd;w cWg;gpdh; jpU. m.K.ir. ,g;uhfpk;ghG   MfpNahh; fye;Jnfhz;L tho;j;jp Ngrpdhh;fs;. ,e;j epfo;r;rpapy; ntw;wp ekNj rpwg;Gf;ifNaLfshd jkpo; Kjy; jhspid kpul;Lepiy gpv];tp ghypnlf;dpf; fy;Y}hpAk;. jkpo; ,uz;lhk; jhspid Mhpa+h; kfhj;kh ghypnlf;dpf;fy;Y}hpAk;> Mq;fpyk; Kjy; jhspid jpUkak; nrapd;l; N[hrg; ghypnlf;dpf; fy;Y}hpAk;> Mq;fpyk; ,uz;lhk; jhspid Nyzh tpsf;F nre;J}uhd; ghypnlf;dpf; fy;Y}hpAk;> fzpj ghlj;jpw;F iff;Fwpr;rp ntq;fNl];tuh ghypnlf;dpf; fy;Y}hpAk;. mwptpay; ghlj;jpw;F rj;jpakq;fyk; Rjh;rd; ghypnlf;dpf;fy;Y}hpAk;> r%f mwptpay; ghlj;jpw;F fhiua+h; murkiy v];.v];.Mh; ghypnlf;dpf; fy;Y}hpAk; jq;fspd; nrhe;j nrytpy; ghlj;jpw;F jyh 24 Mapuk; rpwg;Gf;ifNaLfs; tPjk; 1 yl;rj;J 68 Mapuk; rpwg;Gf;ifNaLfs; toq;fpaikf;F ghuhl;Lk;> tho;j;Jk; njhptpf;fg;gl;lJ. Kd;djhf tpohtpw;F te;jpUe;j midtiuAk; khtl;l Kjd;ikf;fy;tp mYtyh; Kidth; eh.mUs;KUfd; tuNtw;W Ngrpdhh;. Kbtpy; mwe;jhq;fp khtl;lf;fy;tp mYtyh;(ngh) jpU. ,uh. rz;Kfk; ed;wp $wpdhh;.,e;j tpohtpy; GJf;Nfhl;il khtl;lj;jpy; cs;s muR kw;Wk; muR cjtp ngWk; cah;epiy> Nky;epiyg;gs;spfspd; jiyikahrphpah;fs;> Kjd;ikf;fy;tp mYtyhpd; Neh;Kf cjtpahsh;fs; jpU. ng.uh[;Fkhh;> jpU. m.khhpKj;J> Njh;Tj;jpl;l mikg;ghsUk;> muR uhzpahh; kfsph; Nky;epiyg;gs;spapd; jiyikahrphpah; jpU. Mh;.Ngh];> rpwg;Gf;ifNaL jahh; nra;J toq;Fk; FOtpd; xUq;fpizg;ghsh; Nf.tp.Nfhl;il murpdh; cah;epiyg;gs;spapd; jiyikahrphpah; jpU.Nf. jpuhtplr;nry;tk;> midtUf;Fk; ,ilepiyf;fy;tpj;jpl;l $Ljy; xUq;fpizg;ghsh; jpU. Mh;. fdfrghgjp> GJf;Nfhl;il tl;lhl;rpah; jpU. ehfuh[d;> rpwg;Gf;ifNaLfis jahh; nra;J toq;fpa ghypnlf;dpf; fy;Y}hpfspd; jiyth;fs;> Kjy;th;fs;> kw;Wk; gyh; fye;Jnfhz;ldh;VETRI NAMATHE VIZHA - VETRI NAMATHE VIZHA - Reviewed by Balakrishnan Annamalai on 12:45:00 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.