தங்கள் பள்ளியின் செய்திகள்/நிகழ்வுகள் இந்த தளத்தில் இடம்பெற செய்தி மற்றும் புகைப்படங்களை krishnan.pmv@gmail.com என்ற இ-மெயில் முகவரிக்கு அனுப்பலாம்.பிற மாவட்ட பள்ளிகளும் அனுப்பலாம்.

Chief Education Officer Inaugurates Evening Meals for Students at GHSS Rappoosal

Kjd;ikf;fy;tp mYtyfk;:gj;jphpf;if nra;jp mtruk;.
uhg;g+ry;
murpdh; Nky;epiyg;gs;spapy;muR nghJj;Njh;Tfs; vOj cs;s khzth;fSf;F khiy Neu rpw;Wz;b Kjd;ikf;fy;tp mYtyh; njhlq;fp itj;jhh;.
GJf;Nfhl;il>gpg;>14-
GJf;Nfhl;il khtl;lj;jpy; Kjd;ikf;fy;tp mYtyuhf mUs;KUfd; nghWg;Ngw;wjpy; ,Ue;J fle;j Mz;L Kjy; muR cah;epiy> Nky;epiyg;gs;spfspy; muR nghJj;Njh;Tfspd; Njh;r;rp rjtPjj;jpid mjpfhpf;Fk; Nehf;fpy; me;je;j gs;spfspy; ngw;Nwhh; Mrphpah; fofj;jpdh;> jiyikahrphpah;fs;> Mrphpah;> Mrphpiafs;> me;je;j gFjpapid Nrh;e;j cs;shl;rp gpujpepjpfs;> jd;dhh;tyh;fs;> MfpNahhpd; %ykhf muRnghJj;Njh;T vOJk; v];.v];.vy;.rp kw;Wk; gps];^ khzth;fSf;F  khiy Neu rpw;Wz;b toq;fg;gl;L mjd; thapyhf Njh;r;rp rjtPjk; mjpfhpf;f eltbf;if vLf;fg;gl;L tUfpwJ. ,jd; fhuzkhf fle;j Mz;L GJf;Nfhl;il khtl;lj;jpy; v];.v];.vy;.rp kw;Wk; gps];^ khzth;fspd; Njh;r;rp rjtPjk; mjpfhpj;jJ. me;j Kiwapy; ,e;j Mz;Lk; GJf;Nfhl;il khtl;lj;jpy; cs;s ngUk;ghyhd  muR cah;epiy> Nky;epiyg;gs;spfspy; muR nghJj;Njh;T vOj cs;s khzth;fSf;F khiy Neu rpw;Wz;b toq;fg;gl;L tUfpwJ. ,jd;njhlh;;r;rpahf ,Yg;g+h; mUNf cs;s uhg;g+ry; murpdh; Nky;epiyg;gs;spapy; ,e;j Mz;L muR nghJj;Njh;T vOj cs;s v];.v];.vy;.rp kw;Wk; gps];^ khzth;fSf;F khiy Neu rpw;Wz;b toq;Fk; epfo;r;rp eilngw;wJ. ,e;j epfo;r;rpf;F  gs;spapd; ngw;Nwhh; Mrphpah; fofj;jiyth; nts;sf;fz;Z Kd;dpiy tfpj;jhh;.te;jpUe;j midtiuAk; gs;spapd; jiyikahrphpah; fhspKj;J tuNtw;W Ngrpdhh;. ,e;j epfo;r;rpapy; khtl;;l Kjd;ikf;fy;tp mYtyh; eh. mUs;KUfd; fye;Jnfhz;L khiy Neu rpw;Wz;bapid khzth;fSf;F toq;fp NgRk;NghJ $wpajhtJ> fle;j Mz;L GJf;Nfhl;il khtl;lj;jpy; muR nghJj;Njh;T vOjpa khzth;fSf;F khiy Neu rpw;Wz;b  ,e;jg;gs;spapy; Kjd;Kjyhf vd;dhy; njhlq;fp itf;fg;gl;L mjidnjhlh;e;J kw;wg;gs;spfspYk; gpd;gw;wg;gl;lJ. ,jdhy; fle;j Mz;L v];.v];.vy;.rp kw;Wk; gps];^ Mfpa tFg;Gfspy; muR nghJj;Njh;T vOjpa khzth;fspd; Njh;r;rp rjtPjk; mjpfhpj;jJ. ,Nj Nghd;W ,e;j Mz;Lk; GJf;Nfhl;il khtl;lj;jpy; muR nghJj;Njh;T vOJk; khzth;fSf;F Njh;r;rp rjtPjj;jpid mjpfhpf;Fk; tifapy; ngUk;ghyhd gs;spfspy; khiy Neu rpw;Wz;b toq;fg;gl;L tUfpwJ. ,J kl;Lky;yhky; ,e;j tUlk; ngUk;ghyhd ghlq;fSf;F ntw;wp ekNj rpwg;Gf;ifNaLfs; toq;fg;gl;Ls;sJ. Fwpg;ghf cq;fsJ gs;spapy; ,izajsk; thapyhf Mrphpah;fs; muRg;nghJj;Njh;T vOJk; khzth;fshfpa cq;fSf;F Kf;fpa tpdh>tpilfis efy; vLj;Jf;nfhLj;J gapw;rpaspg;gJ kpfTk; rpwg;ghdjhFk;. ve;jg;gs;spapy; gbf;fpNwhk; vd;gJ Kf;fpaky;y. vg;gb gbf;fpNwhk; vd;gJ jhd; Kf;fpak;. rpwg;ghdg;gapw;rpapd; %ykhfTk;> ciog;gpd; thapyhfTk; xUth; cah;e;j ,yf;if milayhk;. vdNt ePq;fs; rpwg;ghdg;gapw;rpapd; thapyhf tUfpw muRg;nghJj;Njh;tpy; 100 rjtPj Njh;r;rpapid ngw tho;j;JfpNwd;. ,t;thW mth; Ngrpdhh;. ,e;j epfo;r;rpay; gs;spapd; Mrphpa> Mrphpiafs; khzt> khztpfs; fye;Jnfhz;ldh;.
gltpsf;fk;: uhg;g+ry; murpdh; Nky;epiyg;gs;spapy;muR nghJj;Njh;T vOj cs;s khzth; xUtUf;F khtl;l Kjd;ikf;fy;tp mYtyh; eh.mUs;KUfd; khiy Neu rpw;Wz;b toq;fpaNghJ vLj;jglk;. 

Chief Education Officer Inaugurates Evening Meals for Students at GHSS Rappoosal Chief Education Officer Inaugurates  Evening Meals for Students at GHSS Rappoosal Reviewed by Balakrishnan Annamalai on 9:26:00 PM Rating: 5
Powered by Blogger.