தங்கள் பள்ளியின் செய்திகள்/நிகழ்வுகள் இந்த தளத்தில் இடம்பெற செய்தி மற்றும் புகைப்படங்களை krishnan.pmv@gmail.com என்ற இ-மெயில் முகவரிக்கு அனுப்பலாம்.பிற மாவட்ட பள்ளிகளும் அனுப்பலாம்.

jdpj;Njh;th;fs; tUfpw 16e;Njjp tiu Njh;Tf;$l mDkjpr;rPl;Lfis ,izajsk; %yk; gjptpwf;fk; nra;J nfhs;syhk;

Kjd;ikf;fy;tp mYtyfk; gj;jphpf;if nra;jp: mtruk;.
tUfpw khh;r; khjk; gps];^ Njh;T vOj cs;s jdpj;Njh;th;fs;
tUfpw 16e;Njjp tiu Njh;Tf;$l mDkjpr;rPl;Lfis ,izajsk; %yk; gjptpwf;fk; nra;J nfhs;syhk;. Kjd;ikf;fy;tp mYtyh; jfty;.
GJf;Nfhl;il>gpg;>14-

tUfpw khh;r; khjk; gps];^ Njh;T vOj cs;s jdpj;Njh;th;fs; tUfpw 16e;Njjp tiu Njh;Tf;$l mDkjpr;rPl;Lfis ,izajsk; %yk; gjptpwf;fk; nra;J nfhs;syhk; vd;W GJf;Nfhl;il khtl;l Kjd;ikf;fy;tp mYtyh; eh. mUs;KUfd; jfty; njhptpj;Js;shh;. ,J Fwpj;J mth; ntspapl;Ls;s nra;jpf;Fwpg;gpy; $wpapUg;gjhtJ> khh;r; 2014-y; eilngw cs;s Nky;epiyj; Njh;ntOj (gps];^)> muRj;Njh;Tj;Jiwahy; mwptpf;fg;gl;l ehl;fspy; GJf;Nfhl;il khtl;lj;jpy; Md;-iyd; %ykhf tpz;zg;gpj;j jdpj;Njh;th;fs; tUfpw 16e;Njjp(Qhapw;Wf;fpoik) tiu www.tndge.in vd;w ,izajsj;jpd; %yk; Njh;Tf;$l EioTr; rPl;Lfis gjptpwf;fk; nra;J nfhs;syhk;. www.tndge.in vd;w ,izajsj;jpw;Fr; nrd;W “HIGHER SECONDARY EXAM MARCH-2014- PRIVATE CANDIDATE- HALL TICKET PRINT OUT” vd;w thrfj;jpid ‘click’  nra;J Njhd;Wk; gf;fj;jpy; jq;fsJ tpz;zg;g vz;(Application Number) kw;Wk; gpwe;j Njjpapidg;(Date of Birth), gjpT nra;jhy;> mth;fSila Njh;Tf;$l mDkjpr;rPl;L jpiuapy; Njhd;Wk;. mjidg; gjptpwf;fk; nra;J nfhs;syhk;. vOj;Jj;Njh;T kw;Wk; nra;Kiw mlq;fpa ghlq;fspy; nra;Kiwj;Njh;tpy; 40 kjpg;ngz;fSf;Ff; Fiwthfg; ngw;W Njh;r;rp milahjth;fs; fz;bg;ghf nra;Kiwj;Njh;tpid kPz;Lk; nra;tNjhL> vOj;Jj;Njh;tpw;Fk; tUif GhpaNtz;Lk;. mjpfgl;r kjpg;ngz; 200 nfhz;l nra;Kiw kl;Lk; cs;s ghlj;jpy; Njh;r;rp ngwhjth;fs; kPz;Lk; nra;Kiwj;Njh;tpw;F tUif juNtz;Lk;. Kjd;Kiwahf Nky;epiyj; Njh;ntOj tpz;zg;gpj;Js;s Neubj; jdpj;Njh;th;fs;(HPtif) gFjpI>gFjpII  nkhopg;ghlj;jpd; jhs; ,uz;L kw;Wk; gFjpIII-y; rpwg;G nkhop(jkpo;) vOJk; Njh;th;fs; Nfl;ly;/ NgRjy; (aural/oral skill test) jpwd; Njh;Tfisf; fz;bg;ghf nra;aNtz;Lk;. nkhopg;ghlq;fspy; Nfl;ly;/ NgRjy; jpwd; Njh;T>  rpwg;G nkhop(jkpo;) ghlj;jpy; Nfl;ly;/NgRjy; jpwd; Njh;T kw;Wk; nra;Kiwj;Njh;Tf;fhd Njjp Fwpj;j tptuj;ij jdpj;Njh;th;fs; jhk; Njh;ntOJk; Njh;T ikaj;jpd; Kjd;ikf;fz;fhzpg;ghsiu mZfp mwpe;J nfhs;sNtz;Lk;.  chpa Njh;Tf;$l mDkjpr; rPl;bd;wp  ve;j xU Njh;tUk; Njh;ntOj mDkjpf;fg;glkhl;lhh;fs;. rpwg;G mDkjpj; jpl;lj;jpd;fPo; (jf;fy;) tpz;zg;gpg;gjw;fhd ehl;fs; muRj;Njh;Tfs; ,af;ffj;jpdhy; ,af;Fehpd; thapyhf  tpiutpy; mwptpf;fg;gLk;. ,t;thW mth; ntspapl;Ls;s nra;jpf;Fwpg;gpy; njhptpj;Js;shh;. Nkw;fz;l nra;jpapid jq;fspd; ehspjopy; gpuRuk; nra;J cjtpLkhW md;Gld; Nfl;Lf;nfhs;fpNwd;. 
jdpj;Njh;th;fs; tUfpw 16e;Njjp tiu Njh;Tf;$l mDkjpr;rPl;Lfis ,izajsk; %yk; gjptpwf;fk; nra;J nfhs;syhk; jdpj;Njh;th;fs; tUfpw 16e;Njjp tiu Njh;Tf;$l mDkjpr;rPl;Lfis ,izajsk; %yk; gjptpwf;fk; nra;J nfhs;syhk; Reviewed by Balakrishnan Annamalai on 8:46:00 PM Rating: 5
Powered by Blogger.